Selenium
Selenium Driver Executor
· ☕ 4 min read
Bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về các file driver executors (ChromeDriver.exe, GeckoDriver.exe, EdgeDriver.exe).

Selenium Driver Service
· ☕ 4 min read
Cách khởi tạo instance WebDriver với các service class với selenium, như ChromeDriverService, FirefoxDriverService,...